Hotline : 0982 107 763

CÁC NGHiỆP VỤ CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

CÁC NGHIỆP VŨ CỦA KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Để trở thành một kế toán tổng hợp giỏi, các bạn cần phải biết các nghiệp vũ của một kế toán tổng hợp. Dưới đây Dịch vụ kế toán Kaikei chia sẻ kinh nghiệm của một kế toán tổng hợp cho các bạn tham khảo

 

các nghiệp vụ ké toán tổng hợp

 • Kiểm tra toàn bộ các định khoản, các nghiệp vụ phát sinh.
 • Kiểm tra, đối chiếu giữa số liệu chi tiết và số liệu tổng hợp.
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và đúng với thực tế không.
 • Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi.
 • Tính giá thành, định khoản các nghiệp vụ về giá thành.
 • Kết chuyển doanh thu, chi phí, lãi lỗ.
 • In sổ kế toán.
 • Lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị, báo cáo thống kê,…
 • Lập các báo cáo thuế.
 • Cùng kế toán trưởng giải trình, cung cấp tài liệu, số liệu cho các cơ quan như: thuế, kiểm toán, các đoàn thanh tra kiểm tra khi có yêu cầu.
 • Kiến nghị và đề xuất các biện pháp khắc phục cải tiến

 

300