Hotline : 0982 107 763

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BỊ SAI

CÁCH XỬ LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ BI SAI


Dịch vụ kế toán kaikei chia sẻ cách xử lý hóa đơn điện tử đã lập nhưng bị sai. Tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử cũng nêu rõ. các bạn tham khảo các bước thực hiện như sau:

 

cách xử lý hóa đơn điện tử bị sai


1. Đối với HĐĐT có sai sót sau khi cấp mã của cơ quan thuế

a/ Nếu trường hợp chưa gửi hóa đơn cho người mua

B 1: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót.

B 2: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

b/  Nếu trường hợp đã gửi hóa đơn cho người mua

B 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót hoặc thông báo về việc hóa đơn có sai sót (nếu sai sót thuộc trách nhiệm của người bán) và người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04.

B 2: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã hóa đơn mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua.

c/  Nếu trường hợp cơ quan thuế phát hiện sai sót hóa đơn

B 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót.

B 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT có mã đã lập có sai sót trong thời gian 2 ngày kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan thuế.

B 3: Người bán lập HĐĐT mới, ký số, ký điện tử gửi cơ quan thuế để cấp mã HĐĐT mới thay thế HĐĐT đã lập để gửi cho người mua.

 

2. Đối với HĐĐT chưa có mã của cơ quan thuế đã lập

a/ Trường hợp hóa đơn đã gửi cho người mua có sai sót (do người bán hoặc người mua phát hiện)

B 1: Người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, đồng thời người bán thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT đã lập.

B 2: Người bán lập HĐĐT mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót gửi cho người mua, cơ quan thuế.

b/ Trường hợp cơ quan thuế phát hiện có sai sót

B 1: Cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 05 để người bán kiểm tra sai sót.

B 2: Người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04 về việc hủy HĐĐT không có mã của cơ quan thuế.

B 3: Người bán lập HĐĐT mới thay thế hóa đơn đã lập để gửi cho người mua, cơ quan thuế.

352