Hotline : 0982 107 763

LUẬT KẾ TOÁN MỚI NHẤT

LUẬT KẾ TOÁN MỚI NHẤT SỐ 88/2015/QH13

 

TẢI VỀ TẠI ĐÂY

 

luật kế toán mới nhất 2018

Trong luật kế toán có 6 chương chính và 74 điều :
Chương 1 : những quy định chung ....... 
Chương 2 : nội dung công tác kế toán ........
Chương 3 : tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán .....
Chương 4 : hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán
Chương 5 : quản lý nhà nước về kế toán .....
Chương 6 : điều khoản thi hành .....

xem chi tiết luật kế toán tại đây

dichvuketoankaikeidanang

 

882