Hotline : 0982 107 763

THỦ TỤC CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN :

Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi địa chỉ trụ sở kinh doanh dẫn tới thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp thì phải thực hiện thông báo đến cơ quan thuế trong thời hạn 10 ngày làm việc kề từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.

CÁCH THỨC THỰC HIỆN:

Nộp hồ sơ đến cơ quan thuế nới chuyển đi và cơ quan thuế nơi chuyển tới

Tại cơ quan thuế nới chuyển đi :

  • Tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mậu số 08-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có thay đổi thông tin đăng ký thuế trên giấy chứng nhận đăng ký thuế, thông báo mã số thuế( nếu có)
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực thẻ căn cước công dân hoặc giấy chúng minh nhân dân còn hiệu lực, nếu thông tin đăng ký thuế trên các giấy tờ này có thay đổi.

Lưu ý : Hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh nếu có sử dụng hóa đơn thì thực hiện thủ tục hủy hóa đơn theo quy định và nộp thông báo kết quả hủy hóa đơn, bao cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm chuyển địa điểm.

Tại cơ quan thuế nơi chuyển đến :

Hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ đến cơ quan thuế nơi  chuyển đến trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm theo mậu số 09-MST của cơ quan thuế nơi chuyển đi cấp.

Hồ sơ gồm :

  • Thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm theo mậu số 09-MST ban hành kèm theo thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 do cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi cấp
  • Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh(đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định) hoặc giấy phép thành lâp và hoạt động hoặc giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp theo địa chỉ mới

Lưu ý :

  • Cơ quan thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa  vụ đến thời điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm mậu số 09-MST ban hành kèm theo thông tư này. Gửi 01 bản cho người nộp thuế, 01 bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển dến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế theo quy đinh khoản 2 điều 8 nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của chính phủ
  • Người nộp thuế có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác theo quy định tại khoản 2 điều 8 nghị định số 83/2013NĐ-CP ngày 22/7/013 của chính phủ

Căn cứ pháp lý : Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 hướng dẫn về đăng ký thuế

319